zorg

We trachten een zorgbrede school te zijn.

Wat betekent dit?

Dat we preventief en remediërend werken. We trachten problemen met kinderen te voorkomen door onder andere:

 • Een degelijk “Kindvolgsysteem”
 • Differentiatie: werken op niveau van het kind
 • Hoeken- en contractwerk
 • Het welbevinden en de betrokkenheid te verhogen

Als een kind leer-of ontwikkelingsproblemen heeft, trachten we te remediëren door bijvoorbeeld:

 • Hulp op maat te bieden
 • Een leesbevorderingsplan te hanteren
 • Differentiatie met computerprogramma’s aan te bieden
 • Gericht keuzegedrag te stimuleren
 • Mogelijkheden te bieden tot zelfsturing

Dat we contact met ouders bevorderen en hen nauw betrekken in het leerhulpproces en de ontwikkeling van hun kind.

 • Door tests af te nemen op regelmatige tijdstippen, om zicht te krijgen op eventuele leerachterstand van het kind
 • Dat we ouders op de hoogte houden van de ontwikkeling van hun kind en hen tijdig uitnodigen voor een gesprek
 • Dat we ouders au sérieux nemen, zij zijn immers de eerste opvoeders van hun kind
 • Dat we ouders laten meeleven met hetgeen in de school leeft

Dat we veel belang hechten aan het bevorderen van de schooltaal, vaak verschillend van de thuistaal van het kind.

Dat we door interactie en communicatie kinderen leren hun gevoelens te uiten, noden en wensen die leven in de klas bespreekbaar maken. (Een open sfeer scheppen)

Dat we kinderen leren omgaan met het “anders zijn”.

In de beeldopvoeding kan men via:

 • Creatieve expressie, gevoelens leren uiten
 • Ervaren dat men aanleg heeft om iets te creëren
 • Vreugde beleven in de muzikale opvoeding
 • Verruimen van de leefwereld door het regelmatig bijwonen van schoolvoorstellingen in het Gemeenschapscentrum Tentakel
 • Gezelschapsspelen worden aangeleerd en in het hoekenwerk ingelast om het sociaal contact te verhogen
 • Iedere leerling beschikt persoonlijk over een 10-punten reglement van de school
 • Voldoende aandacht gaat uit naar afvalpreventie om te komen tot een blijvende leefhouding